Regulamin sklepu internetowego edison24.pl z dn. 15.03.2022r.

Stan prawny na dzień: 1 stycznia 2023 roku

ROZDZIAŁ 1
 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy edison24.pl, zwany dalej „Sklepem” dostępny pod adresem www.edison24.pl prowadzony jest przez spółkę pod firmą Przedsiębiorstwo Edison – T. Majcherczyk, J. Sarnecki, E. Sarnecka – spółka jawna z siedzibą w Katowicach przy ulicy Słonecznej 9 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000077461, określaną dalej jako „Sprzedawca” lub „sklep”. Spółka posiada numer REGON 272271099 oraz numer NIP PL 6341004628.
 2. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi i Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.).
 3. Realizacja sprzedaży w Sklepie odbywa się według niniejszego regulaminu.
 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Sklep udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiając jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Klienta. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).  
 5. Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie edison24.pl lub w trakcie składania zamówienia Klient zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box. 
 6. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się  przez Klienta z zasadami sprzedaży wynikającymi z niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł. 
 7. Definicje
  1. Sprzedawca lub Sklep – internetowy serwis transakcyjny, dostępny pod domeną edison24.pl;
  2. Klient  lub Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu; a także Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, jeśli w stosunku do nich w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w Regulaminie; 
  3. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  4. Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, wynikającej z CEIDG.
  5. Usługa elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020.344 t.j. ze zm.), świadczona na odległość, drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
  6. Serwis - usługi świadczone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czyli sieci Internetu lub sieci elektronicznej, przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.edison24.pl, w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza Internetem;
  7. Konto – bezpłatna usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu; Dostęp do konta pozwala na identyfikację w Sklepie oraz składanie ofert na zakup wybranego produktu. Użytkownik odpowiada za poprawność, kompletność i aktualność wprowadzonych informacji przy tworzeniu konta;
  8. Towar, Produkt – rzecz ruchoma, znajdująca się w ofercie Sprzedawcy, prezentowanej w Sklepie;
  9. Towar z elementami cyfrowymi - towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nim połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.
  10. Treść cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
  11. Usługa cyfrowa - usługę pozwalającą Konsumentowi na:
   1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
   2. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
   3. inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;
  12. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta, dokonana samodzielnie przez Użytkownika;
  13. Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej;
  14. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie konta.
  15. Formularz kontaktowy – interaktywny formularz, usługa elektroniczna,  umożliwiający nawiązanie kontaktu ze Sklepem;
  16. Formularz zamówienia – interaktywny formularz, usługa elektroniczna, umożliwiający złożenie zamówienia w Sklepie poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie sposobu dostawy i dokonania płatności;
  17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu;
  18. Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;
  19. Siła wyższa – stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części w ogóle lub przez pewien okres, któremu przy zachowaniu należytej staranności nie można było zapobiec ani przeciwdziałać (np. wojna, strajki, zwolnienia, niedobory surowców lub dostaw energii, zakłócenia w funkcjonowaniu fabryk, blokady dróg, nadzwyczajne zjawiska przyrody, epidemie, stany nadzwyczajne).
 8. Sprzedawca nie jest zobowiązany i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz.U.2017.2070 t.j. ze zm.)

ROZDZIAŁ 2 

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU EDISON24.PL I WYMAGANIA TECHNICZNE

&1 Kontakt ze sklepem

 1. Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: 
  Przedsiębiorstwo EDISON – T. Majcherczyk, J. Sarnecki, E. Sarnecka – sp. j. 
  40-135 Katowice,
  ul. Słoneczna 9 
 2. Ze Sklepem edison24.pl Klienci mogą kontaktować się pod następującym adresem mailowym: sklep@edison24.pl oraz pod numerem telefonu: +48 882 077 939. Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z taryfą operatora.

&2 Wymagania techniczne

 1.  W Sklepie dostępne są następujące usługi elektroniczne: 
  • Konto;
  • Formularz zamówienia;
  • Formularz kontaktowy;
 2. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową np. komputer;
  • czynne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  • włączona obsługa plików cookies; 
 4. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu -  spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 6. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z bezpłatnych Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych rozwiązuje się.

&3 Zakładanie konta

 1. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 2. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych :
  • Imię i Nazwisko;
  • Adres;
  • Nr telefonu;
  • Adres e-mail.
 3. Utworzenie konta następuje po wypełnieniu Formularza rejestracji i kliknięciu pola „Utwórz konto”.
 4. Konto umożliwia Klientowi wprowadzanie i modyfikację danych, składanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w &1Rozdział 2.

&4 Dane osobowe

 1. Sprzedawca może – poza innymi przypadkami wynikającymi z przepisów prawa - przetwarzać następujące dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy:
  1. nazwisko i imiona Klienta;
  2. adres zamieszkania;
  3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
  4. adresy poczty elektronicznej Klienta;
  5. numer telefonu;
 2. Pozostałe informacje na temat przetwarzania danych osobowych są zawarte w Polityce Prywatności.

ROZDZIAŁ 3

SPRZEDAŻ

&1 Ceny produktów

 1.  Wszystkie ceny Produktów podane  na stronach Sklepu są cenami  wyrażonymi w złotych polskich  i zawierają podatek VAT. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób wyraźny i jednoznaczny po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności.  Klient, będący konsumentem najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową, wyraża zgodę na każdą dodatkową płatność, w tym w szczególności akceptuje wysokość opłat za transport, dostarczenie, usługi pocztowe i inne wyraźnie wskazane koszty realizacji zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Oferta prezentowana na stronie Sklepu jest wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy. Złożenie przez Klienta zamówienia zostanie potwierdzone przez Spółkę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta. Spółka zastrzega sobie prawo do ewentualnego dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon. Momentem zawarcia umowy kupna sprzedaży jest moment potwierdzenia  przez Sklep zamówienia złożonego przez Klienta, z uwzględnieniem ust. 1  powyżej.
 2. W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). 
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie. Nie dotyczy to zamówień już złożonych. 
 4. W przypadku zmiany ceny produktów polegającej na obniżce, Sklep poinformuje o obniżeniu ceny w taki sposób, że obok informacji o obniżonej cenie uwidoczni również informację o najniższej cenie tego produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sklep uwidoczni również informację o najniższej cenie tego produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki. 
 5. Potwierdzeniem zakupu jest faktura,  która jest przesyłana na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail (faktura elektroniczna) lub doręczana razem z produktem. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.  

&2 Metody płatności

 1.  Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • Gotówka, płatność kartą, blik – płatność w punkcie sprzedaży Sprzedawcy – realizacja zamówienia nastąpi po dokonaniu płatności;
  • Zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) - Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru u przewoźnika;
  • przelew bankowy na konto: 68 84370002 0010 0122 8550 0002
   (w tytule przelewu należy podać nr zamówienia, za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Spółki). Realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków  na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  • płatność  elektroniczna  – realizowana za pośrednictwem systemu obsługi płatności Przelewy 24.pl – spółka PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

   Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności Przelewy24.pl;
  • system ratalny lub z odroczoną płatnością do 54 dni - P24NOW – realizowane za pośrednictwem systemu obsługi płatności Przelewy24.pl. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką w punkcie sprzedaży Sprzedawcy, płatności przelewem, płatności elektronicznych i kartą płatniczą Klient obowiązany jest dokonać płatności w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia.

&3 Złożenie zamówienia i czas realizacji

 1. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu poprzez wypełnienie Formularza lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego. 
 2. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie lub bez rejestrowania Konta w Sklepie jako Gość.  
 3. W celu złożenia Zamówienia należy
  • zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
  • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
  • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
 4. Klient podaje dane w Formularzu oraz składa oświadczenie o akceptacji Regulaminu, w tym o przetwarzaniu danych osobowych.
 5. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia (dla Klienta zalogowanego lub „Gościa”) jest wypełnienie wszystkich niezbędnych pól formularza adresowego w tym imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. W przypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.  Klient zobowiązany jest do podania w formularzu adresowym informacji zgodnych ze stanem faktycznym. Klient będący konsumentem potwierdza dokonanie zamówienia poprzez zaznaczenie pola „złóż zamówienie”. Następnie wybiera jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, Klient opłaca zamówienie w określonym terminie (&2 Metody płatności).
 6. Klient może również składać zamówienia w Sklepie za pośrednictwem telefonu podanego przez Sprzedawcę w zakładce KONTAKT, w godzinach i dniach wskazanych na stronie internetowej Sklepu. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, za pośrednictwem telefonu, Sklep prześle na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny informację zawierającą potwierdzenie warunków umowy sprzedaży, jego cenę, koszt dostawy, czas realizacji i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku z umową sprzedaży. Następnie Klient będący konsumentem, przesyłając  zwrotną wiadomość, określa sposób i adres dostawy, formę płatności i potwierdza złożenie zamówienia (wyraża zgodę na proponowane warunki), które stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży złożone Sprzedawcy.
 7. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podaje w szczególności: nazwę towaru (spośród towarów prezentowanych na stronie) , kolor, ilość oraz swoje dane teleadresowe przesyłając maila na adres e-mail: sklep@edison24.pl .

  Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości, o której mowa powyżej, Sklep przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane teleadresowe, cenę wybranych produktów, możliwe formy płatności, czas realizacji, sposób dostawy oraz wszelkie inne koszty jakie Klient miałby ponieść  w związku z umową sprzedaży.  Wiadomość zawiera także informację, że zawarcie przez niego umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony towar. Klient będący konsumentem, przesyłając  zwrotną wiadomość, określa formę płatności oraz sposób dostawy i potwierdza złożenie zamówienia (wyraża zgodę na proponowane warunki), które stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży złożone Sprzedawcy.
 8.  Po złożeniu zamówienia Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.  Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w punkcie 6 i 7. Z chwilą otrzymania oświadczenia Sprzedawcy przez Klienta będącego konsumentem zostaje zawarta umowa sprzedaży. 
 9. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
 10. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.
 11. Termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia. Przy realizacji  zamówień specjalnych czas może być dłuższy. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie termin zostanie określony przy składaniu zamówienia.   W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem do czasu wysyłki należy doliczyć czas oczekiwania na zaksięgowanie wpłaty. Podany czas realizacji zamówienia nie uwzględnia dni ustawowo wolnych od pracy. 
 12. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia, mogącej mieć miejsce w przypadku siły wyższej lub innych przyczyn, Sprzedawca zobowiązuje się bezzwłocznie poinformować Klienta za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonicznie. W takim przypadku Konsument może zrezygnować z realizacji umowy, a Sprzedawca dokona zwrotu należności uiszczonych przez Konsumenta. W pozostałych przypadkach realizacja umowy ulega przesunięciu o czas trwania przeszkody.

&4 Dostawa

 1. Produkt jest dostarczany na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej, za pomocą firmy kurierskiej (w tym usługi paczkomatu). 
 2. Paczka wysyłana za pośrednictwem firmy kurierskiej powinna zostać dostarczona w ciągu 2 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru. Koszt wysyłki pokrywa Klient. W przypadku przesyłek powyżej 30 kg może być doliczona  dodatkowa opłata. Klient zostanie  poinformowany każdorazowo o koszcie wysyłki, klient – będący konsumentem akceptuje doliczenie opłaty dodatkowej – wyraża zgodę na proponowane warunki.
 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Odbioru można dokonywać w dni robocze, w godzinach otwarcia salonu sprzedaży  wskazanych na stronie internetowej sklepu. 
 5. Z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
 6. Przyjęcie przesyłki z Produktem przez Klienta (nie dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
  1. szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
  2. zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
  3. ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
  4. szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

ROZDZIAŁ 4

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1.  Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. 
 2. Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego na prawach konsumenta 
  obciąża obowiązek poniesienia tylko bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Stosowne oświadczenie może zostać sporządzone także na formularzu dostępnym na stronie internetowej Sklepu edison24.pl.

  Wzór formularza i zasady odstąpienia od umowy określone w pouczeniu są dostępne w zakładce Odstąpienie od umowy.

 3. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostarczenia Towaru.
 4. Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia odbioru Towaru przez niego lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią, niebędącą przewoźnikiem. Jeżeli zamówienie obejmuje wiele Towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – bieg terminu rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części. Jeżeli realizacja zamówienia polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – bieg terminu rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. Wykonywanie usługi, za którą Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, może rozpocząć się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, pod warunkiem, że Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta złoży Sprzedawcy oświadczenie zawierające takie wyraźne żądanie oraz potwierdzenie, że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od Umowy z chwilą jej wykonania przez Sprzedawcę.
 7. Sklep dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: sklep@edison24.pl . Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: Przedsiębiorstwo EDISON T. Majcherczyk, J. Sarnecki, E. Sarnecka Sp. J, Słoneczna 9, 40-135 Katowice z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. Sklep za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym trybie, umowę uważa się za niezawartą. 
 8. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Pieniądze za zwrócony towar są przelewane na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot pieniędzy powinien nastąpić za pomocą tego samego środka zapłaty, który został użyty do opłacenia zamówienia. Jeżeli Klient wyrazi zgodę i nie wiąże się to dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami to może to być inny środek płatniczy. Klient  przed odesłaniem towaru może skontaktować się ze sklepem, co pozwoli na ustalenie właściwej procedury zwrotu. Sklep zwraca Klientowi także koszty wysyłki towaru, jednakże bezpośrednie koszty odesłania zwracanego towaru, tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania, ponosi Klient.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru – i to w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar, Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
 10. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (uszkodzenie, zużycie itd.)
 11. Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić towar spółce lub przekazać ją osobie upoważnionej przez spółkę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że spółka zaproponowała, że sama odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem wskazanego terminu.   
 12. Produkty pod indywidualne zamówienie i z kolorami niestandardowymi nie podlegają zwrotowi zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, punkt 3 - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 13. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.
 14. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od  umowy w odniesieniu do niektórych umów m.in.:
  1. o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem Umowy jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie  zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne, niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  8. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  9. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.   

ROZDZIAŁ 5

REKLAMACJA I GWARANCJA

&1 Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność z tytułu braku zgodności z umową jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami, ale nie dotyczy to Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta (których dotyczą kolejne punkty). Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę w stosunkach prawnych z Klientami zawsze ograniczona jest do wartości Towaru, ale nie dotyczy to Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.
 2. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej. 
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta za brak zgodności Towaru z Umową na zasadach wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.), w szczególności:
  1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli:
   1. jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność są zgodne z Umową;
   2. jest przydatny do szczególnego celu, o którym Sprzedawca został poinformowany najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował;
   3. nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się takiego towaru;
   4. występuje w takiej ilości i ma takie cechy (w tym trwałość i bezpieczeństwo) jakie są typowe dla tego rodzaju towaru i jakich Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać (z uwzględnieniem charakteru Towaru oraz publicznych zapewnień jego dotyczących);
   5. jest dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać;
   6. jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, udostępniony przez Sprzedawcę przed zawarciem Umowy.
  2. Do towarów z elementami cyfrowymi przepisy art. 43k ust. 3 i 4 oraz art. 43l ust. 4 ustawy  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta stosuje się odpowiednio.
  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową, o których mowa w punkcie 3. 1) c-f powyżej oraz 3.2) powyżej, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta został poinformowany przez Sprzedawcę o tej niezgodności najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i zaakceptował ten fakt wyraźnie i odrębnie,
  4.  Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili dostarczenia Towaru i stwierdzony w ciągu 2 lat od tej chwili, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sytuacji, w której termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę lub jego poprzedników albo osoby działające w jego imieniu, jest dłuższy,
  5. Obowiązuje domniemanie, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed upływem terminu 2 lat od dnia dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia;
  6. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi   odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 4. Uprawnienia Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta z tytułu niezgodności Towaru z Umową to:
  1. żądanie naprawy lub wymiany Towaru
   W takim przypadku Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar, a Sprzedawca odbiera go na swój koszt. Koszty związane z naprawą lub wymianą Towaru ponosi Sprzedawca. Naprawa lub wymiana Towaru powinna zostać wykonana w rozsądnym czasie. Jeżeli wymiana lub naprawa Towaru są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów Sprzedawca może odmówić ich dokonania;
  2. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru albo o odstąpieniu od Umowy, jeśli:
   • Sprzedawca odmówił dokonania naprawy lub wymiany Towaru;
   • Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany Towaru;
   • brak zgodności Towaru z Umową nadal występuje, pomimo próby naprawy lub wymiany  Towaru;
   • brak zgodności Towaru z Umową jest tak istotny, że nie uzasadnia żądania naprawy lub   wymiany Towaru;
   • okoliczności lub oświadczenie Sprzedawcy wskazują na to, że nie doprowadzi on do     zgodności Towaru z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności,
  3. Obniżenie ceny:
   • obniżona cena musi być proporcjonalna względem ceny towaru pełnowartościowego;
   • Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania  oświadczenia o obniżeniu ceny, zwróci należne kwoty Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta,
  4. Odstąpienie od Umowy:
   • Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeśli niezgodność Towaru z Umową jest nieistotna, ale obowiązuje domniemanie, że ta niezgodność jest istotna;
   • odstąpienia może dotyczyć tylko Towaru niezgodnego z Umową lub także innych    Towarów objętych Umową;
   • Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Towaru na koszt Sprzedawcy;
   • Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub   dowodu jego odesłania, zwróci cenę Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu   na  prawach konsumenta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

&2 Procedura reklamacyjna

 1. Reklamacje Klient może kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres:
  Przedsiębiorstwo Edison – T. Majcherczyk, J. Sarnecki, E. Sarnecka – sp. j.
  40 – 135 Katowice
  ul. Słoneczna 9
  z dopiskiem: REKLAMACJA
  Zgłoszenie reklamacji można również przesłać drogą elektroniczną wysyłając skan protokołu na adres e-mail: sklep@edison24.pl . W takim przypadku Sklep za pośrednictwem korespondencji e-mail przesyła zwrotnie potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.

  Wszystkie potrzebne informacje dotyczące zgłoszenia reklamacji znajdują się w zakładce Reklamacje. 

 2. Klient może skorzystać z wzorów reklamacji dostępnych w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji. Powyższe nie dotyczy Konsumenta oraz  Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który może kierować reklamacje do Sprzedawcy w dowolny sposób.
 3. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Produktem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.  Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną. 
 4. Sprzedawca zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację Klienta w terminie 30 dni, a na reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta na papierze lub innym trwałym nośniku.
 5. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca podejmie odpowiednie działania. 

&3 Inne postanowienia dotyczące reklamacji i odpowiedzialności Sprzedawcy

 1.  Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
  1. możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;
  2. możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami.
 2. W obrocie między przedsiębiorcami odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona.
 3. W obrocie między przedsiębiorcami wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy (w szczególności odpowiedzialność kontraktowa z art. 471 Kodeksu cywilnego) ograniczona jest do szkód wyrządzonych przez niego z winy umyślnej. Postanowienie to nie ma zastosowania, jeśli Klientem jest Przedsiębiorca na prawach konsumenta.
 4. Sprzedawca informuje Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta, iż w przypadku zawierania umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej podlegających pod zakres stosowania ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługują uregulowane w tej ustawie uprawnienia względem Sprzedawcy, w szczególności w rozdziale 5b tej ustawy.

  ROZDZIAŁ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.  Prawa do Serwisu www.edison24.pl oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy (adres strony i jej zawartość są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej).  
 2. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.edison24.pl bez zgody właściciela jest zabronione. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają polskie przepisy prawa.
 4. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem z powództwa Sprzedawcy będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania lub pobytu Konsumenta), a z powództwa Konsumenta sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca siedziby Sprzedawcy) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego). W przypadku sporu z Przedsiębiorcą uprzywilejowanym na prawach konsumenta sądem właściwym jest sąd miejscowo właściwy według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zmiany dotyczące profilu działalności Sprzedawcy lub oferty Sprzedawcy, zmiany dotyczące funkcjonalności Serwisu.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania Serwisie, z tym zastrzeżeniem, że nie narusza praw nabytych Klientów, tj. do Zamówienia złożonego przed zmianą lub do Umowy zawartej i wykonanej przed zmianą zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dacie tych czynności.
 8. O treści zmian Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klienta, z którym zawarta jest umowa ciągła (użytkownicy zarejestrowani, posiadający Konto) o zmianie Regulaminu. Powiadomienie nastąpi poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz poprzez oświadczenie Sprzedawcy złożone drogą elektroniczną. W przypadku braku akceptacji zmian Klient może skorzystać z prawa do rezygnacji z umowy w terminie 14 dni. W braku oświadczenia zmiana będzie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia powiadomienia.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023r. 

Regulamin do pobrania, plik PDF