1. Odstąpienie od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie wiadomością e-mail na adres sklep@edison24.pl. Zwracane produkty należy przesłać na adres:

Przedsiębiorstwo Edison – T. Majcherczyk, J. Sarnecki, E. Sarnecka – sp. j.
40 – 135 Katowice
ul. Słoneczna 9
z dopiskiem: Odstąpienie od umowy

Uwaga: Przesyłkę ze zwracanymi produktami należy przesłać na swój koszt, nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych. Cena nabycia towaru wraz z kosztami jego wysyłki (nie wliczając kosztów odesłania towaru) zostanie zwrócona zgodnie z dyspozycją – formularz, który wyjaśni jak należy dokonać zwrotu produktów znajduje się do pobrania poniżej (dokument Formularz Zwrotny).

Formularz odstąpienia od umowy

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zawarte poniżej postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Będąc Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, mają Państwo prawo od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Stosowne oświadczenie może zostać sporządzone także na formularzu dostępnym poniżej.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy z Konsumentem, która obejmuje wiele rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – bieg terminu rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Jeżeli na rzecz konsumenta realizacja zamówienia polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – bieg terminu rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy.

 

Sklep dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

- drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: sklep@edison24.pl  

- drogą pocztową na adres: Przedsiębiorstwo Edison – T. Majcherczyk, J. Sarnecki, E. Sarnecka – sp. j., ul. Słoneczna 9, 40-135 Katowice z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”.

 

Sklep za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym trybie, umowę uważa się za niezawartą.

 

Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Konsumenta o odstąpieniu od umowy oraz zwrotu towaru, zwraca Konsumentowi równowartość ceny towarów i koszty związane z najtańszym sposobem dostarczenia towaru do Konsumenta. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pieniądze za zwrócony towar są przelewane na konto bankowe wskazane przez Konsumenta. Zwrot pieniędzy powinien nastąpić za pomocą tego samego środka zapłaty, który został użyty do opłacenia zamówienia. Jeżeli Konsument wyrazi zgodę i nie wiąże się to dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami to może to być inny środek płatniczy.

 

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsumenta obciąża obowiązek poniesienia tylko bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Konsument przed odesłaniem towaru może skontaktować się ze sklepem, co pozwoli na ustalenie właściwej procedury zwrotu. Konsument ponosi bezpośrednie koszty odesłania zwracanego towaru, tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (uszkodzenie, zużycie itd.)

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz spółce lub przekazać ją osobie upoważnionej przez spółkę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że spółka zaproponowała, że sama odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed upływem wskazanego terminu.  

W przypadku rzeczy będącej usługą, której wykonanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Produkty pod indywidualne zamówienie i z kolorami niestandardowymi nie podlegają zwrotowi zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, punkt 3 - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

2. Reklamacja

Dokładamy wszelkich starań, aby oferowane przez nas Produkty były jak najwyższej jakości. Mamy nadzieję, że będą działały bezawaryjnie przez cały okres użytkowania.

Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Okres gwarancji na każdy produkt sprzedawany w sklepie edison24.pl jest liczony od momentu jego wydania.

Jeżeli otrzymany produkt posiada wadę, Klient może skorzystać:

- z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora);

- z uprawnień przysługujących od sprzedawcy z tytułu niezgodności produktu z umową. 

Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w regulaminie sklepu.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z obsługą sklepu - numer telefonu 882 077 939.

Napisz do nas: sklep@edison24.pl

Jak złożyć reklamację:

  1. Złóż reklamację:

- mailowo – sklep@edison24.pl  (podczas przesyłania maila prosimy ustawić żądanie potwierdzenia dostarczenia i żądanie potwierdzenia przeczytania maila przez obsługę sklepu lub kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia czy sklep otrzymał maila); 

- pisemnie – na adres Przedsiębiorstwo Edison – T. Majcherczyk, J. Sarnecki, E. Sarnecka – sp. j. 40-135 Katowice, ul. Słoneczna 9;

  1. Opisz wadę, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady oraz żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy (Państwa oczekiwania co do rozpatrzenia reklamacji).
  2. Obsługa sklepu skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia przyjęcia reklamacji i ustali kolejne kroki.
  3. W zależności od Państwa żądania co do sposobu rozpatrzenia reklamacji obsługa sklepu poinformuje co należy zrobić, gdzie i w jaki sposób odesłać wadliwy produkt.
  4. Jeżeli już wszystko będzie uzgodnione zapakuj bezpiecznie produkt tak by nie uległ zniszczeniu w trakcie transportu, najlepiej w oryginalne opakowanie. Prosimy do paczki dołączyć  formularz reklamacji oraz dowód zakupu – np. paragon/fakturę VAT. Ułatwi to i przyśpieszy rozpatrzenie reklamacji

Wzór formularza reklamacyjnego:

Formularz Reklamacyjny

 

3. Platforma ODR

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE ( rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Rozporządzenie ma zastosowanie do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii. Metoda ta jest jednakże dobrowolna, co oznacza, iż w przypadku złożenia przez Konsumenta skargi za pośrednictwem Platformy ODR, Sklep internetowy nie ma obowiązku korzystać z alternatywnych metod jej rozwiązywania. Możliwa jest odmowa Sklepu internetowego pomimo wystosowania skargi przez Konsumenta o rozwiązanie sprawy w ww. sposób.

Jednocześnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej Sklepu internetowego to: sklep@edison24.pl


Kontynuuj Zakupy